Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming email server):  mail.aenmak.edu.gr

Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing email server):  mail.aenmak.edu.gr

IMAP Port: 143

SMTP Port: 587